• A-
    A+
  • Mакедонски
  • Українською
Тарифи на конзуларната такса
16 октомври 2012 00:00

 

Конзуларни такси 

за извршувањето на конзуларните услуги

во Амбасадата на Украина во Република Македонија

 

Бр.

Опис на конзуларните услуги

Такса

во долари САД

во денари РМ

 

І. РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ПАТНИ ИСПРАВИ

1.

Разгледување на молбата за на вршење на работи поврзани со патната исправа

20

1094

2.

Оформување на пасош на државјанин на Украина за патување во странство

110

6017

3.

Оформување на пасош на државјанин на Украина за патување во странство наместо изгубен или оштетен

165

9026

4.

Првпат оформување на пасош на државјанин на Украина за патување во странство

65

3556

5.

Продолжување на рок на важење на пасош на државјанин на Украина за патување во странство

10

547

6.

Внесување на податоци за деца (меѓу другото, лепење на фотографија) во патната исправа на едниот од родителите или законскиот претставник

10

547

7.

Оформување на патната исправа за враќање во Украина (патен лист)

20

1094

8.

Продолжување на термин на важење на патната исправа за враќање во Украина

10

547

9.

Пријавување на постојаната конзуларна регистрација (освен деца до 16 год.)

10

547

 

ІІ. ДРЖАВЈАНСТВО И  ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ

1.

Оформување на барањето за прием на државјанство на Украина по територијално потекло

80

4376

2.

Оформување на барањето за обновување на државјанство на Украина

120

6564

3.

Оформување на барањето за стекнување на државјанство на Украина по пат на усвојување

25

1368

4.

Оформување на барањето за стекнување на државјанство по пат на стекнување на старателство на дете или згрижување

25

1368

5.

Оформување на барањето за стекнување на државјанство на Украина по пат на стекнување на признаена од судот неспособност, старателство

25

1368

6.

Оформување на барањето за стекнување на државјанство на Украина во врска со имање на државјанство на Украина на еден или двајцата родители на детето

25

1368

7.

Оформување на барањето за стекнување на државјанство на Украина по пат на утврдување на татковството

25

1368

8.

Разгледување на барањето за одредување на припадноста на државјанството на Украина

45

2462

9.

Оформување на барањето за излез од државјанството

на Украина

120

6564

10.

Издавање на уверение за државјанство на Украина

15

821

11.

Издавње на уверение за неприпаѓање на државјанството на Украина

15

821

12.

Оформување на барањето за останување на постојан престој во странство

80

4376

13.

 Прием на молба зaдобивање на дозвола за имиграциja во Украина

200

10940

 

ІІІ. ИЗДАВАНЬЕ НА ВИЗИ

1.

Оформување на транзитна виза (В)*:

- еден влез

85

4650

-два влеза

130

7111

- повеќе влезови

200

10940

2.

Оформување на краткорочна виза (С)*:

- еден влез

85

4650

-два влеза

130

7111

- повеќе влезови

200

10940

3.

Оформување долгорочна виза за еден влез (D)

85**

4650**

*

**

Доколку нема билатерални спогодби за меѓусебно ослободување од плаќање на конзуларните такси

 За државjани на РМ визната такса за издавање долгорочна виза - 85 долари САД

 

ІV. ПОБАРУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

1.

Разгледување на молба за барање на документ

15

821

2.

Издавање на бараниот документ

25

1368

3.

Издавање на бараниот документ, заверен во Украина од овластен орган за тоа

70

3829

 

V. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ДОКУМЕНТИ

1.

Разгледување на молба за легализација на документ

10

547

2.

Легализација на документи на физички лица (по документ)

40

2188

3.

Легализација на документи на правни лица (по документ)

140

7658

4.

Издавање на потврда за заверка

30

1641

 

VІ. РЕГИСТРАЦИЈА НА АКТИ ЗА ЦИВИЛНА СОСТОЈБА

1.

Разгледување на молба за регистрација на актот за цивилната состојба (освен молбите за регистрација на раѓање и смрт)

15

821

2.

Регистрација на брак

40

2188

3.

Регистрацијана развод

 

 

а)

со меѓусебна согласност на брачниот пар, којшто нема малолетни деца

80

4376

б)

на основа на решение на судот, доколку двајцата сопружници се во прв брак

80

4376

в)

на основа на решение на судот, доколку едниот од сопружниците се наоѓа повторно во брак

90

4923

г)

со лица, признати во воспоставен поредок за неизвесно отсутни или неспособни, како последица на душевна болест или слабоумност, или со лица, осудени за извршување на злочин до лишење од слобода на рок не помал од три години

25

1368

4.

Регистрација на промена на името (освен промените во случај на регистрација на брак)

80

4376

5.

Регистрација на повторна промена на името, неповрзана со регистрација на брак

170

9299

6.

Прием на молба за внесување на промени, дополнувања и  исправки во записот на актот за граѓанскиот статус, а исто така, и неговото повторување

30

1641

7.

Издавање на свидетелство во врска со промена, дополнување и исправка на регистрацијата на актот за граѓанскиот статус, а исто така, негово обновување

50

2735

8.

Издавање на дупликат  на свидетелство за регистрација на акти за граѓанскиот статус ( во случај на наоѓање на белешката за актот во странска установа)

40

2188

 

VІI. НОТАРСКИТЕ ДЕЈНОСТИ

1.

Заверка нотарските акти (договори, тестаменти, полномоштва и друго), освен договори за хипотека, договори за отуѓување и залог на станбени згради, станови, вили, градинарски згради, гаражи, земјишни парцели, друг недвижен имот, којшто се наоѓа во Украина

 

 

а)

заверка на договори за отуѓување на моторни возила:

 

 

- на децата, на брачниот другар, на родителите ……………………..

1 % од сумата на договорот, не помала од вистинска вредност на моторно возило, но не помалку од 50 долари САД (2735 денари)

 

- на други лица  ……………………………………………………………..

 

 

5 % од сумата на договорот, не помала од вистинска вредност на моторно возило, но не помалку од 400 долари САД (21880 денари)

б)

заверка на други договори, што подлежат на проценка

1% од сумата на договорот, но не помалку од 20 долари САД (1094 денари)

в)

заверка на договорите на подела на имотот, договорите за гаранција и други спогодби, што не подлежат на проценка

50

2735

г)

заверка на полномошно за правото на користење и располагање со имотот, освен моторни возила, и остварување на кредитни операции:

 

 

 

 

- на децата, брачниот другар, родителите  …………………………....................

 

30

 

1641

 

- другите лица

60

3282

д)

заверка на полномошно за правото на користење и располагање со транспортните средства:

 

 

 

 

- на децата, брачниот другар, родителите ………………………….........

 

30

 

1641

 

- другите лица

60

3282

ѓ)

заверка на општо полномошно за правото на користење на имот, вклучувајѓи ги транспортните средства

конзуларна та такса се одредува по ставките, предвидени во алинеите

„г” и „д”

е)

заверка на друго полномошно

30

1641

ж)

потврдување на тестаменти

30

1641

2.

Активности за чување на наследен имот

120

6564

3.

Издавање на свидетелство за правото на наследство

0,5% од сумата на наследството, но не помалку од 100 долари САД

(4600 денари)

4.

Издавање на свидетелство за правото на сопственост на дел во заеднички имот на брачни другари

100

5470

5.

Заверка на преписи (фотокопиите) од исправи и на извадок од нив (по страница)

10

547

6.

Заверка на потписи на исправите, меѓу другото и на потписот на преведувачот

15

821

7.

Заверка на електронскиот дигитален потпис на електроните документи (при постоење на техничка можност за работа со електрони документи)

40

2188

8.

Заверка на точноста на преводот на документите од еден јазик на друг (по страница)  ...........................................................................................

40

2188

 

 

- документи поврзани со смртта на државјанинот на Украина

5

274

9.

Потврда за фактот, дека некој е жив

20

1094

10.

Потврда за фактот за престој на некој во одредено место

20

1094

11.

Потврда за соодведноста на некоj со ликот на фотографијата

20

1094

12.

Потврда за времето кога исправата е поднесена

20

1094

13.

Преземање на чување пари и хартии од вредност

0,5% од вкупната вредност за секој месец на  чување, којшто почнал, а не помалку од 25 дол.САД (1368 денари)

и не повеќе од

200 долари САД (10940 денари)

14.

Преземање на чување исправи

30 долари САД (1641 денари) за секој месец на чување, којшто почнал

15.

Извршување на извршни натписи

1% од сумата, што се зема, или 1% од вредноста на имотот, којшто подлежи на побарување, но не помалку од

15 долари САД (821 денари) и

не повеќе од 200 долари САД (10940 денари)

16.

Извршување на морски протести

100

5470

17.

Издавање на потврда за извршена нотарска операција и тестамент (освен издавање на потврда на барање на судот, стопанскиот суд, јавното обвинителство, органите на дознавање и следење во врска со криминални, граѓански или стопански работи, што се наоѓаат во процедура)

15

821

18.

Издавање на дупликат на нотарска исправа

20

1094

19.

Извршување на нотарскиот акт надвор од дипломатското претставништво или конзуларната установа на Украина, на местото на давањето на услугата

Во размер на таксите за соодветни операции (освен ова, се плаќаат и трошоците, поврзани со патувањето кон местото на извршување на нотарскиот акт)

20.

Извршување на друг нотарскиот акт, предвиден со законите на Украина

50

2735

21.

Давање на услуги од технички карактер (составување на проекти на полномоштва, молби, правење на копии (фотокопии) од документи или исписи од нив и др.)

5

274

 

VIII. ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАВИ, ПОВРЗАНИ СО ВОДЕНИОТ

И ВОЗДУШНИОТ ТРАНСПОРТ

1.

Издавање на исправа, поврзана со водениот или воздушниот транспорт, доколку дадената операција не е нотарска операција (по документ)

70

3829

 

ІX. ДРУГИ ДЕЈНОСТИ

1.

Извршување на конзуларните дејности со користење пошта

Во размер на воспоставени ставки за соодветни операции (освен ова, се плаќаат и трошоците, поврзани за испраќање на документите (освен писмата и потврдите) на молителот за препорачано писмо или куриерската пошта)

2.

Оформување на барање за добивање на оружје, муниција за него на правните лица при постоење на соодветна дозвола од органите на внатрешните работи на Украина

200

10940

3.

Оформување на барање за добивање на оружје, муниција за него на државјаните на Украина при постоење на соодветна дозвола од органите на внатрешните работи на Украина

70

3829

4.

Извршување на друг конзуларниот акт, предвиден со законони на Украина

40

2188

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux