• A-
  A+
 • Mакедонски
 • Українською
Состојба на развојот на трговско-економската соработка на Украина со Република Северна Македонија
16 август 2012 23:50

Трговско-економската соработка меѓу Украина и Република Северна Македонија се остварува во рамките на Спогодбата за слободна трговија која е потпишана од страните во 2001 година и која ги одредува поволните услови за водењето на трговијата за двете земји.

Инвестиционата соработка меѓу Украина и Северна Македонија се остварува врз основа на интензивниот билатерален дијалог којшто во март 1998 година бил зацвртстен со Спогодбата за поддршка и заемна заштита на инвестициите меѓу Владата на Украина и Владата на Македонија.

Прометот на стоки меѓу Украина и РМ за период 2004-2015 год. според податоците на националните ресори за статистика, во илјади долари САД


Год.

Македонска статистика

Украинска статистика

Несовпаѓање

Увоз во  Украина

Извоз

во РМ

Меѓусебен промет на стоки

Увоз

во  Украина

Извоз

во РМ

меѓусебен промет на стоки

во обемите на увозот

во Украина

во обемите на извозот

во РМ

во обемите на меѓусебниот промет на стоки

во обемите на меѓусебниот промет на стоки, %

2004

2158

74101

76259

2969

51460

54429

811

-22641

-21830

-28,6

2005

2043

72032

74075

8668

36358

45026

6625

-35674

-29049

-39,2

2006

1796

105707

107503

5432

69844

75276

3636

-35863

-32227

-30,0

2007

2035

104 372

106407

8854

99566

108420

6819

-4806

2013

1,9

2008

2949

202968

205917

18954

185108

204062

16005

-17860

-1855

-0,9

2009

10121

84461

94582

31324

42279

73603

21203

-42182

-20980

-22,2

2010

21271

116601

137872

26270

95953

122223

4999

-20648

-15649

-11,4

2011

95834

157623

253457

147545

81812

229357

51711

-75811

-24100

-9,5

2012

17862

86863

104725

26201

13033

39235

8340

-73830

-65491

-62,5

2013

22503

92552

115055

34866

9095

43961

12363

-83457

-71094

-61,8

2014

9507

105750

115257

21331

40538

61869

11824

-65212

-53388

-53,7

I-VII.

2015

3492

38108

41600

6011

8998

15009

2519

-29110

-26591

-36,1

 Украина е важен трговски партнер за Република Македонија. Врз основа на резултатите на јануари-јули 2015 год. Украина според обемите на прометот на стоки зазеде 29 место сред околу 180 трговски партнери на РМ: извоз во РМ – 23 место, увоз од РМ – 34 место.

Според податоците на Државната служба за статистика на Украина за јануари-јули 2015 год. вкупниот промет на стоки и услуги со Македонија изнесуваше 15,2 милиони долари САД и се намали во однос со соодветниот период во 2014 год. за 16,0 милиони долари САД (за 51,3%).

Извозот изнесуваше 9,0 милиони долари САД, увозот – 6,1 милиони долари САД. Вишок - 2,9 милиони долари САД.

За јануари-јули 2015 година вкупниот обем на трговија со стоки меѓу Украина и Македонија се намали во однос со аналогниот период во 2014година за 50,5% (за 15,3 милиони долари САД) и изнесуваше 15,0 милиони долари САД.

Извозот на украинските стоки во Македонија се намали за 43,5% (за 6,9 милиони долари САД) и изнесуваше 9,0 милиони долари САДувозот на стоки во Украин се намали за 58,5% (за 8,4 милиони долари САД) и изнесуваше 6,0 милиони долари САД, позитивното за Украина салдо во трговијата со стоки изнесуваше 3,0 милиони долари САД (се подобри за 1,5 милиони долари САД).

Основни точки во извозот: црни метали – 70,8% (топло валани), бакарна жица – 17,7%. Останати групи на стоки во извозот изнесуваат помалку од 3%.

            Основни точки на увозот: сиров тутун – 43,6%, машини и механички уреди за специјална намена – 11,2%, акумулатори електрични – 25,3%, лекови – 9,7%, праски и нектарини – 4,0%. Останати групи на стоки во увозот изнесуваа помалку од 3%.

Вкупниот обем на меѓусебната трговија на услуги во І квартал на 2015 год. се намали за 1,8 пати во однос со аналогниот период во 2014 година (за 128,3 илјади долари САД) иизнесуваше 161,0 илјада долари САД.

Извозот на украинските услуги во Македонија порасна за 43,1% (за 15,0 илјади долари САД) иизнесуваше 49,7 илјади долари САД, узвозот на услуги од Македонија се намали повеќе од 2 пати (за 143,7 илјади долари САД) и изнесуваше 111,3 милиони долари САД. Негативното салдо за Украина во билатералната трговија на услуги изнесуваше 61,6 милиони долари САД (се подобри за 158,1 илјади долари САД).

Со состојба септември 2015 година обемот на директните инвестиции од Република Македонија во економијата на Украина изнесува 1,9 милиони долари САД.

Најмногу инвестиции пристигна во 1990-те и на почетокот на 2000-те години во 14 украински претпријатија, главно во преработувачката индустрија (производство на прехранбени производи, обработка на дрво) – 39,2%, а исто така градежната област – 5,0% и трговијта на големо – 0,4%.

Покрај тоа, во текот на 2014 година се забележуваше тенденцијата на зголемување на обемот на директните странски инвестиции од Украина во економијата на Република Македонија. Со состојба на крајот на 2014 година овој показател достигна 21,22 милиони евра.

Наместо тоа, според резултатите на првото шестомесечје на 2015 година од Украина во Македонија пристигнаа вкупно 40 илјади долари САД директни странски инвестиции.

 

THE LIST OF THE EXHIBITIONS AND FAIRS

THAT WILL TAKE PLACE IN UKRAINE IN 2015

 

Name of exhibition/fair

City

Duration of event

Organizer of the exhibition/fair event

(postal address, tel. number, fax,
e-mail
, web-site)

Specification of the exhibition/fair event

International Specialized Exhibition of Shoes,

Leather and Furs

"LEATHER AND SHOES"

Kyiv

January, 20 - 23

Ukrainian Leather and Shoes Union

04086, Ukraine, Kyiv, 3 Bakinskiy Lane,

tel./fax: +38 (044) 254-63-80

Ukraine, Kyiv, 21, V. Zhytomyrs`ka Str.,office14

tel/fax: +38 (044) 254 6380

e-mail: [email protected], [email protected]

www.artexpoua.com

Footwear, raw materials, manufacture and processing of skins, chemicals, tools, equipment, technologies, leather and fur clothes, haberdashery and accessories

Wine and winemaking

Odessa

February

"Expo- South -Service" company
65044, Ukraine, Odessa, 3 Pirogovskaya str., of. 83

tel./fax: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

e-mail: [email protected]

http://www.expodessa.od.ua

Wines and wine materials, equipment for wine-producing industry, corking, container, label production, specialized editions

Industrial Cold

Kyiv

February, 24 -27

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv 56, Peremohy ave.
tel.:+38( 044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.promholod.euroindex.ua

Technologies for industrial refrigeration, air-coditioning, ventilation

Franchising

Kyiv

February, 24 - 27

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv 56, Peremohy ave.,
tel.:+38( 044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.franchising.euroindex.ua

 

Fanchising business and services

МаRHo Shop

Kyiv

February, 24 - 27

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine,  Kyiv 56, Peremohy ave.,
tel.:+ 38 (044)4619300
e-mail: [email protected] www.marho.ua

 

Technologies and equipment for retail

Agrotechservice

Zaporozhye

March, 03 - 05

 

Zaporozhye Chamber of Commerce and Industry

69005, Zaporozhye, Centralny bul, 4

Tel.:+ 38 (061) 213-50-26

e-mail: [email protected]

www.expo.zp.ua

 

Agro technologies, equipment, machines

KyivBuild

Kyiv

March, 03-05

 

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21,
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.kievbuild.com.ua

 

Building materials & equipment.  Building, handling, road-building equipment. Natural stone and technologies. Interior, finish and design. Landscape architecture and design

VendingExpo - 2015

Kyiv

March, 03-05

Exhibition Firm "TROYAN"

03040, Ukraine, Kyiv, Golosiyivskyi ave., build 68, office 250,

Tel./Fax.: +38 (044) 581-17-41

e-mail: [email protected]

http://vendingexpo.kiev.ua

 

Specialized Exhibition for the vending machine business

World of Entertainment -2015

Kyiv

March, 03-05

Exhibition Firm "TROYAN"

03040, Ukraine, Kyiv, Golosiyivskyi ave., build 68, office 250,

Tel./Fax.: +38 (044) 581-17-41

e-mail: [email protected]

http://vendingexpo.kiev.ua

 

Specialized Exhibition for the Attractions, machines and equipment for entertainment and recreation, water parks, parks, children's and sports grounds, lighting, lazarne and acoustic equipment, jukeboxes

Inteltool Kyiv

Kyiv

March, 03-05

Premier Expo

Business city Forum, 4A

04050, Ukraine Pymonenko str, office 21, 13
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.intertool.kiev.ua

 

 

Construction. Road-building. Mining, special-purpose machinery and equipment

BuildTech

Kyiv

March, 03-05

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21, 13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.buildtech.com.ua

 

Construction. Road-building. Mining, special-purpose machinery and equipment


Congress beauty industry

"Estet Beaty Expo"

Kyiv

March, 11-13

BeautexCo

Business city Forum, 4A, office 21, 13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.beautyexpo.com.ua

 

Health, hygiene, labor and related equipment, personal services and the appropriate machines, packaging, wrapping

Medical specialized forum

Kyiv

March, 11-13

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21, 13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: i.rybalko@pe.com.ua

www.medforum.kiev.ua

 

Health, hygiene, labor and equipment and new technical solutions, innovative projects, scientific discovery

Modern educational establishments - 2015

Kyiv

March, 12-14

Exhibitions World Company

01042, Ukraine,Kiev, 4/6, P. Lumumba str., building В, office 1107,

теl./fax: +38 (044)498-42-04, 498-42-05,

e-mail:[email protected],

[email protected]

http://www.vsosvita.com.ua

With the support of

Ministry of Education and Science of Ukraine

NationalAcademy of Pedagogical Sciences of Ukraine

 

 

Educational and scientific establishments of Ukraine, education abroad, regional and municipal education authorities, scientific and training centers, associations, funds, agencies, producers and distributors of teaching aids, publishing houses.

Domostroy - Spring

Zaporozhye

March, 19-21

Zaporozhye Chamber of Commerce and Industry

69005, Ukraine, Zaporozhye, Centralny bul, 4

tel.: +38 (061) 213-50-26,

e-mail: [email protected],

www.expo.zp.ua

 

Construction, architecture, renovation, building materials and technology landscape solutions

Ukraine travel & tourism exhibition

Kyiv

March, 25-27

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.pe.com.ua

 

Travel & Tourism

ZooVetExpo

Kyiv

March, 31 -  April, 02

Exhibition Firm "TROYAN"

03040, Ukraine,Kyiv, Golosiyivskyi ave., build 68, office 250,

Tel./Fax.: +38 (044) 581-17-41

e-mail: [email protected]

http://vendingexpo.kiev.ua

Specialized Forum For Pet Supplies

VI international exhibition: Metal. Tool. Plastic -2015

Kyiv

March, 31 -  April, 02

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Kiev,15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: (+38044) 201-11-61

e-mail: [email protected]

http://iec-expo.com.ua

 

Tools, machining centers, robotics, instrumentation technology and equipment for the production and processing of plastics and rubber, welding machines

International specialized exhibition

Kyiv technical fairs - 2015

Kyiv

March, 31 -  April, 02

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Kiev,15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044) 201-11-61

e-mail: [email protected]

http://iec-expo.com.ua

Engineering, metallurgy, casting, non-metallic materials in industry: glass, stone, graphite, rubber

International Specialized Exhibition of Shoes and Accessories EXPO SHOES

Kyiv

April, 07-10

Ukrainian Leather and Shoes Union

04086, Ukraine, Kyiv, 3 Bakinskiy Lane

Tel./Fax: +38 (044)254-63-80

e-mail: [email protected]

www.artexpoua.com

International Specialized Exhibition of Shoes and Accessories

Footwear; haberdashery and accessories;

STATIONS OF TECHNICAL SERVICES  Expo

Kyiv

April, 07-10

LLC "Euroindex"
Kyiv-03680, 56, Peremohy ave.,
Tel.:+38 044 4619300
e-mail: [email protected], www.auto.euroindex.ua

 

 

 

Auto service trade show

Education and Career - 2015

Kyiv

April, 16-18

Association "Znannya" of Ukraine

Ukraine, Kiev, 57/3 Chervonoarmiyska str.,

Tel.: +38 (044) 237-85-43

Fax: +38 (044) 287-37-43

e-mail: [email protected]

www.osvitainfo.com.ua

With the support of

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine,

The NationalAcademy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Education

ElcomUkraine

Kyiv

April, 21- 24

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv 56, Peremohy ave.,
Tel.: +38 (044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.elcom.ua

 

Power engineering, electrical engineering, energy efficiency

EIA:Electronics and Industrial Automatization

Kyiv

April, 21- 24

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv 56, Peremohy ave.,
Tel.: +38 (044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.asutp.euroindex.ua

 

Electronics and industrial automation

TehnoPryvid

Kyiv

April., 21 -24

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv 56, Peremohy ave.,
Tel.: +38 (044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.asutp.euroindex.ua

 

Equipment for industry

Environment - 2015

Kyiv

April, 22 - 24

Ukrainian centre of international exhibitions, conferences and forums

04205, Ukraine, Kyiv, 29 Tymochenko str., of.4

02092, Ukraine, Kyiv, 41a Alma-Atynska str

Tel.: (044) 576-81-01, Fax: (044) 576-81-02

e-mail: [email protected]

www.group-expo.com

 

 

 

Ecology,  alternative energy, the energy savings, organic farming

Wedding & Graduation Party - 2015

Kyiv

April, 23 - 26

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Ukraine, Kiev,15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044)  201-11-59

e-mail:  [email protected]

http://iec-expo.com.ua

Wedding fashion for bride and bridegroom; evening dresses for graduation party; men’s suits; wedding accessories, shoes,  underwear; wedding, evening hairstyle; wedding, evening make-up; jewelries, adornments; fashion accessories; presents and souvenirs; photo- and video shooting; bride’s portion; festive service; wedding travelling, cruises

XV Universe of Beauty and Health  - 2015

Kyiv

April, 23 - 26

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, UkraineKiev, 15 Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38( 044)  201-11-59

e-mail:  [email protected]

http://iec-expo.com.ua

Hairdressing art, hair care cosmetics, face and body care cosmetics, medical cosmetics, baby cosmetics, personal care products, decorative cosmetics and perfumery, manicure, pedicure, Nail Art - materials, instruments, make-up, visage, tattoo, Body Art, tattoo, piercing – services, accessories, products for beauty salons and hairdressing salons, hairdressing and nail art services, SPA cosmetics, SPA care, alternative medicine

Beauty technologies - XXI century

Odessa

May

"Expo- South -Service" company

65044, Ukraine, Odessa

3 Pirogovskaya str., office 83

tel./fax: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

e-mail: [email protected]

http://www.expodessa.od.ua

 

Equipment for beauty salons, hairdressers, fitness-clubs, decorative and professional cosmetics, perfumery, the latest technologies in cosmetology

Odessa touristic festival

in Deribasovskaya

Odessa

May

"Expo- South -Service" company

65044, Ukraine, Odessa

3 Pirogovskaya str., office 83

tel./fax: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

e-mail: [email protected]

http://www.expodessa.od.ua

 

Tour operators, Tour agencies, hotels and boarding houses, sanatoriums and recreation centers, transport companies, insurance companies, computer systems and IT in tourism

Aqua-Therm Kiev

Kyiv

May, 12 - 15

Premier Expo

04050, Ukraine, Kyiv, 13 Pymonenko str,

Business city Forum, 4A, office 21
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.aqua-therm.pe.kievua

Agriculture, Animal farming, Feed production, Veterinary

SlobozhanskiyBridge -2015

Sumy

May, 14 -15

Sumy Chamber of Commerce and Industry

40030, Sumy, Illinska str., 7-A

Tel.:+38 (0542) 600-390

Fax: +38(0542) 600-390

e-mail: chamber@cci.sumy.ua

www.cci.sumy.ua              

Universal exhibition and fair

Woodprocessing - 2015

Lviv

May, 19 - 22

"Gal-EXPO" JSC
79008, Ukraine, Lviv, 30 Vynnychenka St
Tel.:  +38 (032) 294 91 12

Fax: +38 (032) 297-17-56               

e-mail: [email protected]www.galexpo.com.ua

With the support of

LvivRegionalState Administration

Woodwork

Composites & Fiberglass

Zaporozhye

May, 26 - 28

Zaporozhye Camber of Commerce and Industry

69005, Ukraine, Zaporozhye, 4 bd. Tsentralniy

tel./fax: 38 (061) 213-50-26, 213-51-67
e-mail: [email protected]
www.expo.zp.ua

Processes and technologists of composite materials and fibreglass's, raw materials, products made by composites, scope of use

Machinebuilding & Metallurgy

Zaporozhye

May, 26 - 28

Zaporozhye Camber of Commerce and Industry

69005, Ukraine,  Zaporozhye, Centralny bul, 4

tel./fax: +38 061) 213-50-26, 213-51-67
e-mail: [email protected]
www.expo.zp.ua

www.cci.zp.ua

New technologists, raw materials, machinery, machine tools, instruments, electronics for machinebuilding and metallurgy

 

Foundry

Zaporozhye

May, 26 - 28

Zaporozhye Camber of Commerce and Industry

69005, Ukraine,  Zaporozhye, Centralny bul, 4

tel./fax: +38(061) 213-50-26, 213-51-67
e-mail: [email protected]
www.expo.zp.ua

www.cci.zp.ua

Founding technologies, products.

Up-date technologies and equipment for special methods of founding.

Raw materials.

Kyiv International SIA Motor Show

Kyiv

May, 27- 31

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21, 13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.pe.com.ua

Association "UkrAutoprom"

01004, Ukraine, Kviv, 15/2 Chervonoarmiyska str.

tel./Fax: +38 (044)206 89 00

www.ukrautoprom.com.ua

 

Personal, motor spare parts, motor service and anything and more for automobiles

International Lviv Children Festival "SLONIYA"

Lviv

May, 28 - 31

"Publishers Forum NGO"

P.O. Box 6644Lviv79005Ukraine

Tel./Fax: +38 (032) 276 46 96,

+38 (032) 276 41 52

e-mail: [email protected]

www.bookforum.com.ua

With the support of

LvivRegionalState Administration

 

Children's Literature

MotorFueling Complex

Kyiv

May 28 - June 1

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21,
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail:azk @pe.com.ua

www.azkexpo.com.ua

 

Equipment. Motor Fuel. Service. Designing and building of petrol stations

INFAKON - XIV

Kyiv

May 31- June 04

Ukrainian Association of ferroalloys and other electrometallurgy products

Registered address: 49000, Ukraine, Dniproteprovsk ,Lenin Square, 1, 108 apartment

Tel.: +380 (056) 7911291

 Fax.: +380 (056) 7911291

e-mail:ukrfa@pe.com.ua

www.ukrfa.org.ua

 

 

 

 

 

 

Ferroalloy and steel industry

Exhibition of boats and yacht "IBYS"

Kyiv

May

NGO Yacht Club "Chervona Kalyna"

Registered address: 04070, Ukraine, Kyiv, street Ihorivska 12 B

Postal address: 02218, Ukraine, Kyiv, Prospect General Vatutin 7 park Druzhby Narodiv

Tel.: +3 80 (044) 490 66 22

 Fax.: +380 (044) 425 25 26

e-mail: [email protected]

www.chervonakalina.com.ua

www.ibys.info

 

Yachts, crafts, boats, yacht-clubs, moto-techniques, navigational and technical equipment, low-tonnage shipbuilding, studying, certification, surfing, kite-surfing, wind-surfing, water attractions, water skis, seascape painting, painting, photography

Ukraine Wine "SKALA – 2015"

Kyiv

May 13 - November 15

Privat enterprise "Dystrybyutorska Production   Company" "Torhovyy House Wine "Scala"
02002, Ukraine, Kyiv, 24 Lunacharskogo str.,
Tel.:+38 (044) 516-66-66

Fax:+38(044) 516-89-98
e-mail: [email protected]

With the support of

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

 

Alcohol drinks

Bread - 2015

Kyiv

June 03 - 05

Exhibition Firm "TROYAN"

office 250, build 68, Golosiyivskyi ave., Kyiv, 03040, Ukraine

Tel./Fax.: +38 (044) 581 17 41

e-mail: [email protected], http://vendingexpo.kiev.ua

Specialized Exhibition for bakery and confectionery industry

Agro - 2015

Kyiv

June

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

01001, Kiev, str. Khreschatyk, 24

Tel.: +38 (044) 278-76-02

Fax.: +38 (044)26 25 39

www.minagro.gov.ua

Agricultural Exhibition

Confectioner EXPO - 2015

Kyiv

June, 03 - 05

Exhibition Firm "TROYAN"

office 250, build 68, Golosiyivskyi ave., Kyiv, 03040, Ukraine

Tel./Fax.: +38 (044) 258-01-23, 258-02-37

e-mail: [email protected], http://vendingexpo.kiev.ua

Specialized Exhibition for confectionery industry

Inter-TRANSPORT

Odessa

June, 03 - 05

JSC “Exhibitions Technologies centre”

65014, Ukraine, Odessa

Sabansky Lane, 1, apt. № 3
tel/fax: +38 (048) 715-02-62,
e-mail: [email protected]
www.expo-odessa.com

Transport, Multimodal transportation, Ports infrastructure, Cargo handling equipment and Hydraulic engineering development

Field Day - 2015

Kyiv region

June - July

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

01001, Kiev, str. Khreschatyk, 24

Tel.: +38 (044) 278-76-02,

Fax.: +38 (044) 26 25 39

www.minagro.gov.ua

Agricultural Exhibition

International Specialized Exhibition of Shoes and Accessories Expo Shoes

Kyiv

July, 21- 24

Ukrainian Leather and Shoes Union Ltd.

Post. Address: 04086, Ukraine, Kyiv, 3 Bakinskiy Lane,

Registered office: Ukraine, Kyiv, 21,

V. Zhytomyrs`ka Str., of. 14

tel/fax: +38(044) 254 6380

e-mail: [email protected]

www.artexpo.ua

International Specialized Exhibition of Shoes and accessories.

Footwear; haberdashery and accessories;

International Specialized Exhibition of Fur and Leather Garments EXPO FUR

Kyiv

July, 21- 24

Ukrainian Leather and Shoes Union Ltd.

Post. Address: 04086, Ukraine, Kyiv, 3 Bakinskiy Lane,

Registered office: Ukraine, Kyiv, 21, V. Zhytomyrs`ka Str., of. 14

tel/fax: +38 (044) 254 6380

e-mail: [email protected]

www.artexpo.ua

 

Leather clothes, Fur clothes, Furs, Technology

International Specialized Exhibition of  Textile TEXTILE EXPO

Kyiv

July, 21- 24

Ukrainian Leather and Shoes Union Ltd.,

Post. Address: 04086, Ukraine, Kyiv, 3 Bakinskiy Lane,

Registered office: Ukraine, Kyiv, 21, V. Zhytomyrs`ka Str., of. 14

tel/fax: +38(044) 254 6380

e-mail: [email protected]

www.artexpo.ua

 

 

Domestic and interior textile, Fibres, yarn, threads, technical fabrics, Natural and artificial fabrics, Ready-made clothes, knitted garments

Green wave

Odessa

August 06 - 09

"Expo- South -Service" company

Organizing committee:

exhibition company "Expo-Yug-Service"
ZIP-65044, Ukraine, Odessa

3 Pirogovskaya str., office 83

tel./fax: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

e-mail: [email protected]

http://www.expodessa.od.ua

 

 

Book-polygraphic products, publishing houses services, specialized publications, paper, polygraphic materials, stationery

 

Sorochinskiy Yarmarok

Velyky Sorochentsy village, Myrgorod region, Poltava district

August, 18 -23

"Sorochinskiy Yarmarok" Ltd.

36011, Ukraine, Poltava Lidova 12/9 st.

Tel.: +38(0532) 50-82-11, 50-82-12

e-mail: [email protected]

www.yarmarok.poltava.ua

[email protected]

 

Universal Exhibition - Fair

World of childhood and school

Kyiv

August, 19 - 21

Exhibitions World Company

01042, Ukraine, Kiev, 4/6, P. Lumumba str., building В, of. 1107

Теl./Fax: +38 498-42-04,

498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

e-mail: [email protected]

[email protected]

www.vsvit.com.ua

Goods and services for kids, pupils and students: clothes; footwear; stationery; books, textbooks; bags, schoolbags, satchels; sporting goods; kids furniture; after-school educational institutions

Energy

Zaporozhye

September, 08 - 10

Zaporozhye Chamber of Commerce and Industry

69005, Zaporozhye, Centralny bul, 4

Tel.: + 38 (061) 213-50-26

e-mail: [email protected]

www.expo.zp.ua

 

Electroenergetics, electrotechnical equipment, checking and measuring apparatus, industrial automation, cable and conduction production, electronic components and systems, energy saving technologies.

 

Publishers Forum in Lviv

Lviv

September, 09 - 13

NGO "Publishers Forum"

79005, Ukraine; Lviv, post box  6644

tel./fax:+38 (032) 276-41-52, 276-46-94

e-mail: [email protected]

www.bookforum.com.ua

With the support of

LvivRegionalState Administrationа

Books

Toureurocenter - Zakarpattya 2015

Uzhgorod

September

Main Department of European Integration, Foreign Economic Affairs and Tourism of Transcarpathian Regional State Administration
88008, Zakarpattya, Uzhgorod, Narodna sq, 4
Tel./Fax: +38(0312)612107, 61 29 65

e-mail: [email protected]

www.transcarpathiatour.com.ua

Touristic

InterCHARM-Ukraine

Kyiv

Septemberб 16-18

BeautexCo

Business city Forum, 4A, office 21,
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.intercharm.ua

Perfumery, cosmetics for home use, make-up products, professional body, hair and nail cosmetics, equipment, furniture, consumables for beauty salons, clinics, SPA-centers. Accessories.  Household products. Pharmaceutics

REX

Kyiv

22-25 September

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv,56 Peremohy ave.,
tel.:+38 (044) 4619300
e-mail: [email protected], www.auto.euroindex.ua

 

Advertising, marketing, mass media

XIV International Exhibition Protection Technologies 2015

Kyiv

September, 22 - 24

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Kiev,15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044)  201-11-63

e-mail: zbroya@iec-expo.com.ua

http://iec-expo.com.ua

 

counter-terrorist equipment, border and customs means of control, security equipment, communication, special-purpose transport

XII International Specialized Exhibition

ARMS AND SECURITY - 2015

Kyiv

September, 23 - 26

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Kiev,  15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044)  201-11-63

e-mail: zbroya@iec-expo.com.ua

http://iec-expo.com.ua

Combat, service, hunting and sporting arms, ammunition, optics and accessories, police and military equipment, uniform and garments, homeland security facilities, counter-terrorist equipment, border and customs means of control, security equipment, communication, special-purpose transport

 

 

 

 

 

XIII International Exhibition РOWER ENGINEERING FOR  INDUSTRY -2015

Kyiv

September, 24 - 26

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Kiev, 15 Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044)  201-11-57

e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua

http:// www. iec-expo.com.ua

With the support of

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine

 

Power industry, power machine building, industrial electrical engineering, conductor cable production and accessories, industrial control, instrumentation and diagnostics ,   industrial lighting, power engineering in building, power engineering in transport, in agro-industrial complex, industrial lighting, oil and gas and oil-refining industry

Public Health within Ukrainian Medical Week

Kyiv

September 29 - October 01

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21, 13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected], www.pe.com.ua

Healthcare

International exhibition and conference of medical tourism MTEC Kyiv

Kyiv

September 29 - October 01

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21, 13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

 Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

 www.mtec.com.ua

 

Diagnostic equipment, X-ray equipment, Orthopedics and Rehabilitation, equipment for hospitals, medical facilities, tools, supplies, disinfectants, medical services, hospital "turnkey"

 

International travel Market UKRAINE

Kyiv

September 30 –October 02

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21, 13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.uitm.com.ua

 

Food & Drink

Style - 2015

Lviv

September 30 -  October 03

"Gal-EXPO" JSC
Lviv, 79008, Ukraine, 30 Vynnychenka St
Tel.:  +380 32 297-13-69,

Fax: +380 32 297-17-56               

e-mail: [email protected]www.galexpo.com.ua

With the support of  Lviv Regional State Administrationа

 

Textiles, clothing, shoes, leather

AgroExpo-2015

Kirovograd

October, 01 - 03

Private corporation "Piramis"

Registered address: 25002, Ukraine, Kirovograd, street Ordzhonikidze, 7, of. 401

Tel.:  +380 522358362

Fax: +380 358355              

e-mail:[email protected]

With the support of 

KirovohradRegionalState Administration

Agro-Industrial exhibition

International Specialized Exhibition of Shoes and Accessories Expo Shoes

Kyiv

October, 06 - 09

Ukrainian Leather and Shoes Union Ltd.

Post. Address: 04086, Ukraine, Kyiv, 3 Bakinskiy Lane,

Registered office: Ukraine, Kyiv, 21, V. Zhytomyrs`ka Str., of. 14

tel/fax: +38(044) 254 6380

e-mail: [email protected]

www.artexpo.ua

International Specialized Exhibition of Shoes and accessories.

Footwear; haberdashery and accessories;

Labor protection

Kyiv

October, 13 - 16

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv, 56 Peremohy ave.,
tel.:+38 (044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.osh.in.ua

 

 

Labor protection

Security

 

Kyiv

October, 13 - 16

LLC "Euroindex"

03680, Ukraine, Kyiv,56 Peremohy ave.,
tel.:+38 (044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.bezpeka.ua

Industry of security

Happy Baby

Odessa

October, 16 - 18

"Expo- South -Service" company

Organizing committee:

exhibition company "Expo-Yug-Service"
ZIP-65044, Ukraine, Odessa

3 Pirogovskaya str., office 83

tel./fax: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

e-mail: [email protected]

http://www.expodessa.od.ua

 

 

 

Children's furniture and accompanying goods means of transportation (carriages, walkers, car seats) clothes for pregnant women clothes and footwear for children bedding developing games, toys, literature hygiene means (cosmetics for pregnant, feeding women and newborn children) baby food equipment for child care centers

Innovation in Modern Education

 

Kyiv

 

October, 20 - 22

 

Exhibitions World Company

01042, Ukraine, Kiev, 4/6, P. Lumumba str., building В, office 1107

Теl./fax: +38 (044)498-42-04, 498-42-05

e-mail:[email protected]

[email protected]

http://www.innovosvita.com.ua

With the support of

Ministry of Education and Science of Ukraine

NationalAcademy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Educational and scientific establishments of Ukraine, education abroad, regional and municipal education authorities, scientific and training centers, associations, funds, agencies, producers and distributors of teaching aids, publishing houses.

GreenExpo

Kyiv

October, 21 - 24

LLC "Euroindex"
03680, Ukraine, Kyiv,56 Peremohy ave.,
tel.:+38 (044) 4619300
e-mail: [email protected]

www.greenexpo.kiev.ua

 

Alternative energy

TourEXPO - 2015

Lviv

October, 21 - 23

"Gal-EXPO" JSC
Lviv, 79008, Ukraine, 30 Vynnychenka St
Tel.:  +380 32 297-91-12

Fax: +380 32 297-17-56               

e-mail: [email protected]www.galexpo.com.ua

 

With the support of  Lviv Regional State Administrationа

 

Sport, tourism

International Truck and Commercial Vehicle Show T.I.R.

Kyiv

October, 27 - 29

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21,
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645, Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected], www.pe.com.ua

Association “UkrAutoprom”

15/2, Chervonoarmiyska str. Kiyv, Ukraine, 01004

Tel./Fax: +38 044 206 89 00

www.ukrautoprom.com.ua

 

Truck, commercial, special vehicles, motor spare parts, motor service

 

TransUkraine

Kyiv

October, 27 - 29

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21,
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

 Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.transukraine.com.ua

 

Transport services. Logistics. Transport infrastructure. Equipment, technologies, storehouse systems

 

Animal pharming

Kyiv

October, 27 - 29

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21,
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine

Tel.: +38(044) 4968645

Fax.: +38(044) 4968646

e-mail: [email protected]

www.transukraine.com.ua

 

Equipment and technologies for livestock, poultry farming and veterinary medicine

World Food Ukraine

Kyiv

October, 27 - 29

Premier Expo

Business city Forum, 4A, office 21,
13 Pymonenko str, 04050, Ukraine
Tel.: +380 (44) 4968645

 Fax.: +380 (44) 4968646

e-mail: [email protected]

www.transukraine.com.ua

 

Travel, hotels, leisure, health

Dental-Ukraine-2015

Lviv

October, 28 - 30

"Gal-EXPO" JSC
Lviv, 79008, Ukraine, 30 Vynnychenka St
Tel.:  +38(0 32) 294 91 12

 Fax: +38(0 32) 297-17-56               

e-mail: [email protected]www.galexpo.com.ua

With the support of  Lviv Regional State Administrationа

 

Healthcare, hygiene

XIII Aqua Ukraine -2015

Kyiv

November, 10 - 13

International Exhibition Centre, Ltd.

15, Brovarskoy ave., 02660, Kiev, Ukraine

Tel./Fax: (+38044)  201-11-62

e-mail: aqua@iec-expo.com.ua

http://iec-expo.com.ua

 

Water-preparation, water supply and water removal, sewage treatment, engineering networks, the pump equipment, automated control systems of a water management, protection of water resources, bottled water

III International Trade Fair - Ecology of Company - 2015

Kyiv

November, 10 - 13

International Exhibition Centre, Ltd.

15, Brovarskoy ave., 02660, Kiev, Ukraine

Tel./Fax: +38 (044)  201-11-62

e-mail: aqua@iec-expo.com.ua

http://iec-expo.com.ua

 

Environmental monitoring, treatment of industrial emissions, industrial wastes and their disposal

XIII CommunTech -2015

Kyiv

November, 10 - 13

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Ukraine, Kiev, 15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38(044)  201-11-62

e-mail: [email protected]

http://iec-expo.com.ua

 

With the support of  Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Utilities of Ukraine

Energy-saving technologies, equipment, materials, instruments for heat power engineering subjects; communal fund management; trench and trenchless technologies of engineering network servicing and repair; machinery for municipal and special purpose; road construction machinery and technologies; municipal transport; leasing and renting of road and building, communal and special machinery and civil transport;

V Specialized Exhibition EUROBUDEXPO - 2015

Kyiv

November, 10 - 13

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Ukraine, Kiev, 15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38(044)  201-11-62

e-mail: [email protected]

http://iec-expo.com.ua

With the support of  Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Utilities of Ukraine

 

Industrial and residential construction, architecture and renovation, building technologies, materials and designand, appliances, machines and tools for construction and repair work

VI Specialized Exhibition Dortexpo 2015

Kyiv

November, 10 - 13

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Ukraine, Kiev, 15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38(044)  201-11-62

e-mail: [email protected]

http://iec-expo.com.ua

 

Construction, reconstruction, repair and maintenance of roads, bridges, overpasses, road construction machinery, machinery for road construction and maintenance

VIII Energy Efficiency -2015

Kyiv

November, 10 - 13

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Ukraine, Kiev,15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044) 201-11-59

e-mail: [email protected]

http://iec-expo.com.ua

With the support of  State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE)

Alternative and renewable energy; energy production from renewable sources;

wind generators, hydrogenerators, solar systems;

self-contained sources of heat and electric power; cogeneration plants;

energy resources recycling;alternative fuel; energy-efficient technologies

XII International Agricultural exhibition "Agroforum -2015"

 

November, 10 - 13

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Ukraine, Kiev, 15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044)  201-11-62

e-mail: elenar@iec-expo.com.ua

http://iec-expo.com.uaAgricultural machinery, equipment, spare parts for  agricultural machinery, means of mechanization for small agricultural enterprises; agricultural production processing equipment,grain-cleaning separators, grain dryers, mill equipment,  fat processing equipment, refrigeration equipment; greenhouses, greenhouses technical equipment; equipment and devices for agricultural production quality control; agricultural production packing technology, equipment and materials for packing; live-stock and poultry feeding, machinery and equipment for live-stock and poultry breeding, ventilation and temperature control systems

Education and Career -

 Day of student 2015

Kyiv

November, 12 - 14

Association "Znannya" of Ukraine

57/3 Chervonoarmiyska str., Kiev, Ukraine

Tel.: +38 (044) 237-85-43

Fax: +38 (044) 287-37-43

e-mail: [email protected]

www.osvitainfo.com.ua

With the support of

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine,

The NationalAcademy of Pedagogical Sciences of Ukraine

 

 

 

Education

Style & Beauty

Odessa

November, 13 - 15

"Expo- South -Service" company

Organizing committee:

exhibition company "Expo-Yug-Service"
ZIP-65044, Ukraine, Odessa

3 Pirogovskaya str., office 83

tel./fax: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

e-mail: [email protected]

http://www.expodessa.od.ua

 

 

Equipment for beauty salons, hairdressers, fitness-clubs, decorative and professional cosmetics, perfumery, the latest technologies in cosmetology

XIV International Industrial Forum - 2015

 

 

Kyiv

November, 24 - 27

International Exhibition Centre, Ltd.

02660, Ukraine, Kiev, 15, Brovarskoy ave.,

Tel./Fax: +38 (044)  201-11-62

e-mail: [email protected]

http://iec-expo.com.ua

Metal-working technologies and equipment, production technologies and equipment for machinery, welding technologies, equipment and materials, hydraulics. pneumatics, hoisting and transporting, storehouse equipment, controlling and measuring instruments, laboratory and testing equipment, metrology and certification, protection facilities and working area safety, secondhand equipment and machinery,  automation of the manufacture, the automated control systems of technological processes, automation of objects of the industry, rolling and friction type bearings

Christmas Star

Odessa

December, 13 - 15

"Expo- South -Service" company

Organizing committee:

exhibition company "Expo-Yug-Service"

ZIP-65044, Ukraine, Odessa

3 Pirogovskaya str., office 83
tel./fax: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

e-mail: [email protected]

http://www.expodessa.od.ua

 

 

National souvenirs industrial and consumer goods, toys, Christmas ornaments

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux