• A-
  A+
 • Mакедонски
 • Українською
Билатерална правна рамка на односи помеѓу Украина и Република Северна Македониjа
16 август 2012 23:48

Билатерална правна рамка на односите на Украина со Република Северна Македонија брои 42 важечки документи кои опфаќаат поголем број на сфери од билатералната соработка.

Помеѓу нив: Договор за пријателство и соработка меѓу Украина и Република Македонија (16.12.1998 год.), Спогодба за слободна трговија меѓу Украина и Република Македонија (18.01.2001 год.), Спогодба меѓу Владата на Украина и Владата на Македонија за трговска и економска соработка (03.06.1997 год.), Спогодба меѓу Владата на Украина и Владата на Република Македонија за поттикнување  и заемна заштита на инвестиции (02.03.1998 год.),  Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за условите на заемните патувања на граѓаните (06.02.2010 год.).

Ред прашања, исто така, се регулираат со одредбите на мултилатералните спогодби чии учесници се Украина и Република Македонија.

Со цел на проширување на сферите на правното регулирање од страните се разработуваат низа билатерални документи.

Важечки билатерални спогодби меѓу Украина и Република Македонија

Бр.

Датум на потпишување

Дата на стапување во сила

СПОГОДБА

 

03.06.1997

03.06.1997

Протокол за консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Украина и Министерството за надворешни работи на Република Македонија

 

03.06.1997

06.02.1998

Спогодба меѓу Владата на Украина и Владата Македонија за трговска и економска соработка

 

02.03.1998

23.11.1998

Конвенција меѓу Владата на Украина и Владата на Република Македонија за избегнување на двојно оданочување и за зашита од фискална евазиjа по однос на даноците од доход и на капитал

 

02.03.1998

25.03.2000

Спогодба меѓу Владата на Украина и Владата на Република Македонија за поттикнување  и заемна заштита на инвестиции

 

16.12.1998

26.06.2000

Договор за пријателство и соработка меѓу Украина и Република Македонија

 

16.12.1998

16.12.1998

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Македонија за соработка во областа на заемното признавање на извештаите за утврдување на сообразноста

 

16.12.1998

01.04.1999

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за соработка во областа на културата

 

16.12.1998

12.03.1999

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за соработка во областа на образованието

 

16.12.1998

29.04.1999

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за редовен воздушен сообраќаj

 

16.12.1998

16.12.1998

Спогодба меѓу Државниот комитет на Украина за физичка култура и спорт и Министерство за образование и физичка култура на Република Македонија за соработка и размена во областа на физичката култура и спортот

 

16.12.1998

16.12.1998

Спогодба меѓу Државниот комитет на Украина за стандардизација, метрологија и сертификација и Државната управа на Република  Македонија за стандардизација и метрологија за соработка во областа на заемното признавање на сертификацијата

 

20.02.1999

20.02.1999

Спогодба за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи на Украина и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија

 

29.06.1999

29.06.1999

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за формирање меѓувладина Украинско-македонска комисија за трговско-економска соработка

 

29.06.1999

29.06.1999

Меморандум меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за етапна либерализација на меѓусебна трговијата

 

29.06.1999

29.06.1999

Спогодба за соработка меѓу Министерството за надворешни економски врски и трговија на Украина и Министерството за трговија на Република Македонија

 

10.04.2000

20.06.2003

Договор меѓу Украина и Република Македонија за правна помош во граѓански предмети

 

10.04.2000

20.06.2003

Конзуларна конвенција меѓу Украина и Република Македонија

 

10.04.2000

01.08.2000

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за соработка во областа на туризмот

 

13.03.2000

13.03.2000

Спогодба меѓу Министерството за одбрана на Украина и Министерството за одбрана на Република Македонија за воена соработка

 

18.10.2000

20.11.2002

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за воено-техничка соработка

 

18.10.2000

18.10.2000

Спогодба за соработка меѓу Министерството за аграрна политика на Украина и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија

 

18.10.2000

18.10.2000

Заедничко коминике за резултатите од посетата на Претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски,  на Украина

 

18.01.2001

10.09.2001

Спогодба за слободна трговија меѓу Украина и Република Македонија

 

05.03.2002

29.03.2003

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за превоз на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај

 

28.11.2003

01.12.2003

Протокол за соработка меѓу Државниот комитет на Украина за работи со националностите и миграцијата и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во сферата на миграцијата

 

26.11.2004

01.12.2004

01.12.2004

Меморандум за меѓусебно разбирање меѓу Државниот департамент за финансиски мониторинг што делува во составот на Министерството за финансии на Украина и Директоратот за спречување на перење на пари на Република Македонија за соработка во сферата на размената на финансиските податоци поврзани со перење на пари

 

27.06.2005

04.11.2008

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за соработка во сферата на информирањето

 

27.06.2005

04.05.2007

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за соработка во областа на железничкиот транспорт

 

27.06.2005

27.06.2005

Спогодба меѓу Министерството за здравство на Украина и Министерството за здравство на Република Македонија за соработка во полето на здравството и медицината

 

21.09.2007

03.08.2008

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за взаемна соработка во царинските работи

 

29.06.2009

07.02.2011

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за заемна заштита на класифицирани информации

 

06.02.2010

27.08.2010

Спогодба меѓу Кабинетот на министрите на Украина и Владата на Република Македонија за условите на заемните патувања на граѓаните

 

03.11.2010

03.11.2010

Спогодба за соработка помеѓу Министерството за правда на Украина и Министерството за правда на Република Македонија

 

03.11.2010

03.11.2010

Спогодба за соработка во областа на заштита на животната средина меѓу Министерството за заштита на животната средина на Украина и Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

 

03.11.2010

03.11.2010

Спогодба за соработка меѓу Државниот Комитет на Украина за технички регулативи и потрошувачки политики и Министерството за економија на Република Македонија во областа на стандардизација, метрологија, оцена на сообразност и заштита на правата на потрошувачите

 

03.11.2010

03.11.2010

Программа за соработка меѓу Министерството за култура и туризам на Украина и Министерството за култура на Република Македонија периодот 2010-2014 година

 

25.06.2013

25.06.2013

Спогодба за соработка меѓу Народната телевизиска компанија на Украина и Македонската радиотелевизија

 

15.11.2013

15.11.2013

Спогодба за соработка меѓу Државната архивска служба на Украина и на Државниот архив на Република Македонија


15.11.2013

15.11.2013

Договор за соработка меѓу Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје и Ужгородскиот национален универзитет


11.04.2018

11.04.2018

Заедничка декларација меѓу МНР на Украина и МНР на Република Македонија


11.04.2018

11.04.2018

Меморандум меѓу Дипломатската академија на Украина и Дипломатската академија на Република Македонија


12.07.2019

22.12.2019

Договор меѓу Кабинетот на Министри на Украина и Владата на Република Северна Македонија за условите за меѓусебно патување на граѓаните


17.02.2021

17.02.2021

Меморандум за соработка помеѓу Националната туристичка организација на Украина и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија.


07.04.2021

07.04.2021

Меморандуми за соработка меѓу Советот на извозници и инвеститори при МНР на Украина (РЕИ) и Стопанските комори на Северна Македонија


16.06.2021

16.06.2021

Договор меѓу Државната служба на Украина за безбедност на прехранбени производи и заштита на потрошувачите и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија за соработка во областа на карантин и заштита на растенија.


16.06.2021

16.06.2021

Договор меѓу Министерството за млади и спорт на Украина и Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија за соработка во областа на младите, физичката култура и спортот


На 12 јули 2019 година беше потпишан Договор меѓу Кабинетот на Министри на Украина и Владата на Република Северна Македонија за условите за меѓусебно патување на граѓаните, кој стапи во сила на 22 декември 2019 година.


Одредбите од Договорот предвидуваат:


воведување на трајна основа на безвизен влез, транзитно патување и престој на државјани на Украина и Република Северна Македонија на територијата на другата држава со важечки биометриски патни исправи за период не подолг од 90 дена во рок од 180 дена;


ослободување на граѓаните на Украина и РСМ од барањето за издавање долгорочни визи за вработување, студирање, обединување на семејството и имиграција, како и укинување на конзуларните такси за странски дипломатски претставништва од други категории на долгорочни визи (за влез) на граѓаните на Украина и РСМ.

________________________________________________

Со текстовите на договорите може да се запознаете на официјалната веб-страница на Врховната Рада на Украина (www.rada.gov.ua)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux