• A-
  A+
 • Mакедонски
 • Українською
Добивање визи на влез во Украина
14 фебруари 2018 16:20

Издавање на визи за странци за влез во Украина

ВНИМАНИЕ безвизен влез во Украина од 15 март 2019 година до 15 март 2020 година за граѓаните на Република Македонија

Аплицирање за визи за влез во во Украина и транзитно патување преку нејзина територија

Начин за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина

Законодавството на Украина со кое се регулира аплицирањето за визите за влез во Украина и транзитно патување преку нејзина територија

Видови на визи

Како да аплицирате за виза

Претходна регистрација на образецот за виза

Потребни  документи

Рокови за разгледување на документи и донесување на одлуки

Конзуларен надомест

Начин за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина

На 4 декември 2013 год. Кабинетот на министрите на Украина донесе  одлука Бр. 884 «За одобрување на Начинот за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престојот на територијата на Украина, транзитното патување преку  територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници и одредување на големината на таквото обезбедување». Одлуката стапи во сила на 19 декамвеи 2013 год.

Со текстот на одлуката можете да се запознаете на веб-страницата «Законодавството на  Украина» на адреса: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF.

Начин за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство (понатаму  – Начинот) го воспоставува механизмот за одредување на доволното финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престојот на територијата на Украина, транзитното патување преку  територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници  до друга  држава и големината на таквото обезбедување.

Притоа, важењето на овој Начин не се однесува на:

1) странците и лицата без државјанство кои постојано живеат во Украина;

2) лицата, истакнати во четвертиот и петиот дел на членот 16 од Законот на Украина «За правниот статус на странците и лицата без државјанство», вклучително лицата без државјанство кои не навршиле осумнаесет години; странските туристи кои остваруваат крстарења  и т.н.;

3)странците и лицата без државјанство, кои се опфатени со Законот на Украина «За бегалците кои имаат потреба за додатна или времена заштита».

Странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престој на територијата на Украина, транзитно патување преку  територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници во друга држава, поинаку не е определено со законите, треба да имаат средства во висина  

20-пати повеќе од егзистенцијалниот минимум за едно лице по месечна пресметка, одреден во Украина на денот на нивниот влез во Украина.

Соодветно со членот 7 од Законот на Украина «За Државниот буџет на Украина за 2013 година» егзистенцијалниот месечен  минимум по лице за  1 декември е одреден во висина од 1176 гривни.

Ако рокот на престојот на странецот или лицето без државјанство во Украина изнесува помалку или повеќе од еден месец, истакнатата сума се дели со средноаритметичкиот број на деновите на месецот (30 деноноќија) и се множи со планираниот број на денови  (кон оваа сума се додаваат пет дена) на престој и тоа:

ФЗ = ((20 х Пmin) : 30) х (КД+5),

де ФЗ – доволно финансиско обезбедување;

Пmin – егзистенцијален минимум за едно лице со пресметка за месец;

КД – планиран број на денови на престој на територијата на  Украина.

За време на одредувањето на доволното финансиско обезбедување на странецот или лицето без државјанство се земаат во обзир и соодветно потврдените финансиски обврски на страната што прима, што го поканила странецот или лицето без државјанство. Така, соодветно на со ставот  1.13 од Правилата за оформување и издавање на покани за странци и лица без државјанство за добивање на визи за влез во Украина, одобрени по налог на МВР на Украина од 08.10.2008 год. Бр.  524, во барањето или молбата со цел на оформување на покана од страната што прима се потврдува информацијата за финансиското обезбедување на странецот и лицето без државјанство за периодот на неговиот престој во  Украина.

Согласно делот три од членот  21 од Законот на  Украина «За правниот статус на странците и лицата без државјанство» постоењето на финансиското обезбедување или гаранцијата за неговото постоење  може да биде потврдена по пат на негово поднесување за контрола:

1) парични средства во националната валута на Украина или во конвертирана странска валута;

2) документа со истакнување на сумата на паричните средства, врз основа на која може да се добијат средствата во банкарските установи на Украина;

3) платежна картичка на меѓународни платежни системи со извод од личната банкарска сметка на барателот кој го потврдува постоечкиот износ на паричните средства;

4) документи, што потврдуваат резервација или плаќање на станот, плаќање на храната во Украина;

5) договор за туристички услуги (ваучер);

6) гарантно писмо на страната што прима, што го поканила странецот или лицето без државјанство, за превземање врз себе на обврските за плаќање на сите трошоци за лицето врзани за неговиот престој на територијата на Украина и заминувањето од Украина;

7) патни билет за враќање во земја на државјанство или земја на постојан престој или во трета земја.

Контрола на постоење на доволното финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престој на територијата на Украина, транзитно патување преку територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници во друга држава или постоење кај нив на можност да добијат доволно финансиско обезбедување на законски начин на територијата на  Украина се остварува:

1) во дипломатските претставништва и конзуларните установи на Украина за време на оформување на визи за влез во Украина;

2) на влезните точки преку државната граница за време на остварување на граничната контрола на процедурата за контрола на втората линија;

3) од територијалните органи или од единиците на Државната служба за миграција за време на продолжување на рокот на престојот на територијата на Украина за време на оформувањето на поканите за странците или лицата без државјанствоза добивање на визи за влез во Украина.

Конзуларниот оддел на Амбасадата на Украина во Република Македонија

Раководител:  Костjантин Куценко

Адреса:               ул.Алберт Швајцер, 7-9, Скопjе, 1000. Погледнете на картата

Телефон:           (+3892) 317 8120

Факс:    (+3892) 317 8120

Ел. пошта:         emb_mk@mfa.gov.ua

Распоред на работа:   

Понеделник-Петок: 08:30 - 16:00, освен во празници

Аплицирање за визи за влез во во Украина и транзитно патување преку нејзина територија

Начин за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина

Законодавството на Украина со кое се регулира аплицирањето за визите за влез во Украина и транзитно патување преку нејзина територија

Видови на визи

Како да аплицирате за виза

Претходна регистрација на образецот за виза

Потребни  документи

Рокови за разгледување на документи и донесување на одлуки

Конзуларен надомест

Начин за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина

На 4 декември 2013 год. Кабинетот на министрите на Украина донесе  одлука Бр. 884 «За одобрување на Начинот за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престојот на територијата на Украина, транзитното патување преку  територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници и одредување на големината на таквото обезбедување». Одлуката стапи во сила на 19 декамвеи 2013 год.

 

Со текстот на одлуката можете да се запознаете на веб-страницата «Законодавството на  Украина» на адреса: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF.

 

Начин за потврдување на доволно финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство (понатаму  – Начинот) го воспоставува механизмот за одредување на доволното финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престојот на територијата на Украина, транзитното патување преку  територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници  до друга  држава и големината на таквото обезбедување.

 

Притоа, важењето на овој Начин не се однесува на:

 

1) странците и лицата без државјанство кои постојано живеат во Украина;

 

2) лицата, истакнати во четвертиот и петиот дел на членот 16 од Законот на Украина «За правниот статус на странците и лицата без државјанство», вклучително лицата без државјанство кои не навршиле осумнаесет години; странските туристи кои остваруваат крстарења  и т.н.;

 

3)странците и лицата без државјанство, кои се опфатени со Законот на Украина «За бегалците кои имаат потреба за додатна или времена заштита».

 

Странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престој на територијата на Украина, транзитно патување преку  територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници во друга држава, поинаку не е определено со законите, треба да имаат средства во висина  

20-пати повеќе од егзистенцијалниот минимум за едно лице по месечна пресметка, одреден во Украина на денот на нивниот влез во Украина.

 

Соодветно со членот 7 од Законот на Украина «За Државниот буџет на Украина за 2013 година» егзистенцијалниот месечен  минимум по лице за  1 декември е одреден во висина од 1176 гривни.

 

Ако рокот на престојот на странецот или лицето без државјанство во Украина изнесува помалку или повеќе од еден месец, истакнатата сума се дели со средноаритметичкиот број на деновите на месецот (30 деноноќија) и се множи со планираниот број на денови  (кон оваа сума се додаваат пет дена) на престој и тоа:

 

ФЗ = ((20 х Пmin) : 30) х (КД+5),

 

де ФЗ – доволно финансиско обезбедување;

 

Пmin – егзистенцијален минимум за едно лице со пресметка за месец;

 

КД – планиран број на денови на престој на територијата на  Украина.

 

За време на одредувањето на доволното финансиско обезбедување на странецот или лицето без државјанство се земаат во обзир и соодветно потврдените финансиски обврски на страната што прима, што го поканила странецот или лицето без државјанство. Така, соодветно на со ставот  1.13 од Правилата за оформување и издавање на покани за странци и лица без државјанство за добивање на визи за влез во Украина, одобрени по налог на МВР на  Украина од 08.10.2008 год. Бр.  524, во барањето или молбата со цел на оформување на покана од страната што прима се потврдува информацијата за финансиското обезбедување на странецот и лицето без државјанство за периодот на неговиот престој во  Украина.

 

Согласно делот три од членот  21 од Законот на  Украина «За правниот статус на странците и лицата без државјанство» постоењето на финансиското обезбедување или гаранцијата за неговото постоење  може да биде потврдена по пат на негово поднесување за контрола:

 

1) парични средства во националната валута на Украина или во конвертирана странска валута;

 

2) документа со истакнување на сумата на паричните средства, врз основа на која може да се добијат средствата во банкарските установи на Украина;

 

3) платежна картичка на меѓународни платежни системи со извод од личната банкарска сметка на барателот кој го потврдува постоечкиот износ на паричните средства;

 

4) документи, што потврдуваат резервација или плаќање на станот, плаќање на храната во Украина;

 

5) договор за туристички услуги (ваучер);

 

6) гарантно писмо на страната што прима, што го поканила странецот или лицето без државјанство, за превземање врз себе на обврските за плаќање на сите трошоци за лицето врзани за неговиот престој на територијата на Украина и заминувањето од Украина;

 

7) патни билет за враќање во земја на државјанство или земја на постојан престој или во трета земја.

 

Контрола на постоење на доволното финансиско обезбедување на странците и лицата без државјанство за влез во Украина, престој на територијата на Украина, транзитно патување преку територијата на Украина и излез надвор од нејзините граници во друга држава или постоење кај нив на можност да добијат доволно финансиско обезбедување на законски начин на територијата на  Украина се остварува:

 

1) во дипломатските претставништва и конзуларните установи на Украина за време на оформување на визи за влез во Украина;

 

2) на влезните точки преку државната граница за време на остварување на граничната контрола на процедурата за контрола на втората линија;

3) од територијалните органи или од единиците на Државната служба за миграција за време на продолжување на рокот на престојот на територијата на Украина за време на оформувањето на поканите за странците или лицата без државјанствоза добивање на визи за влез во Украина.

 

Конзуларниот оддел на Амбасадата на Украина во Република Македонија

Раководител:  Костjантин Куценко

Прв секретар

Адреса:               ул.Алберт Швајцер, 7-9, Скопjе, 1000. Погледнете на картата

Телефон:           (+3892) 317 8120

Факс:    (+3892) 317 8120

Ел. пошта:         emb_mk@mfa.gov.ua

Распоред на работа:   

Понеделник-Петок: 08:30 - 16:00, освен во празници

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux